REKRUTACJA 2020/2021

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Podręcznik dla Kandydata (2020)

Nabór Szkoły Ponadpodstawowe - Vulcan - podręcznik użytkownika

 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

LICEA

SZKOŁY BRANŻOWE

TECHNIKA

 

 

 

Wykaz przydatnych linków:

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-rok-szkolny-2019-2020/

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/podstawy-prawne-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2020-2021/

 

Zajęcia edukacyjne

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punktów

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Język obcy

Jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

matematyka

Jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

czwarte zajęcia edukacyjne (dla oddziału)

Jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Tytuł finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty albo laureata lub finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, albo inne osiągnięcia z zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych na szczeblu nie niższym niż powiatowy

(szczegółowy opis osiągnięć w konkursach, które mogą być punktowane zawarty jest w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21. 08. 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737)

do 18 punktów za wszystkie osiągnięcia

( w tym np. 7 punktów za pierwszy tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty i 3 punkty za kolejne tytuły finalisty)

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

3 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ośmioklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Ilość punktów otrzymanych za oceny z jęz. polskiego, matematyki, jęz. obcego zgodnie z § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21. 08. 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

  • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożyt. – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych za świadectwo i osiągnięcia

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

100 punktów

Łącznie maksymalna ilość punktów

200 punktów